Nóc cao ốc ở trung tâm Sài Gòn cháy ngùn ngụt
0927.00.1111